Toelichting Staat van Baten en Lasten Inkomsten Donaties - De inkomsten uit donaties, zijn na de leden werfactie eind 1993 begin 1994, stabiel. Rente - De opbrengst uit rente verbeterde, ondanks de lage rente, iets door alert beleid met de deposito-rekening. Verkopen - Met name de speciale editie van ons tijdschrift over de Tweede Wereldoorlog droeg bij aan de baten uit verkopen. Giften - In 1995 werd een legaat ontvangen ten bedrage van 340,21 bestemd voor het behoud van de oprijlaan van de voormalige boerderij 'Bleek en Berg'. Uitgaven Tijdschrift - De kosten van het tijdschrift laten over 1995 een fikse stijging zien. Dat had drie oorzaken: de produk- tie van de speciale editie '50 jaar bevrijding' (1995, jrg. 19/1) en van een aparte uitgave ten behoeve van de jaar vergadering. In de regel worden het jaarverslag en het financiële jaarverslag van de stichting in de eerste editie van een nieuwe jaargang gepubliceerd. Vorig jaar zou dat tot een combinatie hebben geleid met de speciale editie over de Tweede Wereldoorlog. Bestuur exr redactie waren echter van mening dat dit afbreuk zou doen aan het karak ter van die bijzondere uitgave. Een derde element in de stijging is de bijdrage die de redactie heeft geleverd aan de gemeentelijke herdenkingsuitgave 'Bloemendaal 40-45, een gemeente in oorlogsjaren', die huis-aan-huis is ver spreid. Projecten - De uitgave betreft het snoeien van drie linden en een kastanje bij de voormalige herberg De Knip aan de Kleverlaan in Bloemendaal. Bankkosten - Deze post is hoger uitgevallen als gevolg van het besluit van de Postbank kosten voor het betalingsver keer in rekening te brengen. Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 11

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 11