Vermeer in Bloemendaal In het Haagse Mauritshuis vindt momenteel nog tot 2 juni aanstaande de overzichtsten toonstelling plaats van het werk van de beroemde Delftse schilder Johannes Vermeer (1632-1675). Tijdens de tentoonstelling zijn zijn beroemdste doeken te zien, waaronder dat van zijn woonplaats Gezicht op Delft. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het schilderij zich geruime tijd in Bloemendaal moet hebben bevonden. Ben Broos, conservator van het Mauritshuis, verdiepte zich in dit aspect van het schilderij. Het werk van Vermeer heeft lang niet altijd de waardering gehad die het nu ondervindt. In de 18de eeuw genoot de schilder slechts geringe bekendheid. Zijn herontdekking vond halverwege de 19de eeuw plaats door de Franse cri ticus Théophile Thoré, die publiceerde onder de naam W. Bürger. Voor hem was het Gezicht op Delft een 'magistraal schilderij en absoluut adembenemend.' Begin 1900 vond Johannes Vermeer, 'Gezicht op Delft', Mauritshuis, Den Haag. Marcel Proust het 'het mooiste schilderij ter wereld'. Over de herkomst van dit schilderij vóór 1822 kon tot voor kort echter niets met enige zekerheid gezegd worden. De vroegst bekende beschrijving van het schilderij dateert uit 1696, waarna het pas weer in 1822 opduikt in Amsterdam. Was dit duistere gat van meer een eeuw het gevolg van Vermeers miskenning of niet? Veiling Het schilderij werd in 1822 in Amsterdam geveild uit 'het kabinet van wijlen den heer S.J. Stinstra, van Harlingen'. Met toestemming van koning Willem I kocht Cornells Apostool (1752-1844), de directeur van het Rijksmuseum, het doek op deze veiling voor het Mauritshuis. In het archief van het Haagse museum worden de brieven bewaard met het verslag van deze historische daad. "Zijne Maj[esteit] heeft gelast, dat van de aangekochte schilderij en, dat van van der Meer op het kabinet alhier [=Mauritshuis] zal worden geplaatst', schreef minister A.R. Falck op 5 juni 1822 aan jonkheer Johan Steengracht van Oostkapelle, de directeur van het Mauritshuis. Steengracht had eerder aan de minister laten weten dat hij het schilde- 12 Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 12