Overzicht van veldactiviteiten in de gemeente Bloemendaal in 1995 Archeologische Werkgroep Haarlem Bloemendaal, Kennemerduinen, 't Wed Langs de noordoostelijke en oostelijke rand van het recre- atienreer 't Wed in het Nationaal Park De Kennemerduinen, werd op verschillende locaties een kleinschalig onderzoek uitgevoerd. Met name een cultuur laag daterend uit Romeinse Tijd - Middeleeuwen werd onderzocht. Op diverse van de onderzochte locaties wer den sporen van agrarische activiteiten waargenomen in de vorm van ploegsporen. Ook werden er aardewerkfragmen ten (onder andere uit de Ijzertijd) en een glazen kraal gevonden. In de nabijheid van deze onderzoeklocatie zal in de Ijzertijd en de late Middeleeuwen bewoning hebben plaatsgevonden. Overveen, Blekersveld Tijdens grondwerkzaamheden in verband met de aanleg van riolering, ten behoeve van te bouwen woningen, wer den hier diverse waarnemingen gedaan. Het in de onder grond aanwezige veen werd weggegraven. Het bleek dat zich hier een zandopduiking (kleine strandwal) bevond, die ZW-NO geori├źnteerd was. De breedte bedroeg circa 40 meter en de top bevond zich op circa 45 cm onder NAP. De bovenlaag bestond uit sterk humeus zand met hierin ploegsporen. Tevens werden hierin vuursteenfrag menten aangetroffen. Op een gedeelte van de zandopdui king werden na het schaven van een vlak 11 paalsporen zichtbaar, elk met een diameter van circa 35 cm. Het geheel bestond uit een kwart cirkel met een, gereconstru eerde, diameter van circa 6,50 m. Mogelijk hebben de paalsporen deel uitgemaakt van een prehistorisch graf. Verder onderzoek was helaas niet mogelijk. De sporen dateren uit de Bronstijd. Overveen, Kleverlaan 12 Bij een kleinschalig onderzoek op deze locatie werd een perceelscheiding aangetroffen. Deze bestond uit een sloot, daterend uit de 17de eeuw. Hierin werden aardewerk, leer en metalen voorwerpen aangetroffen. Verder werd een aantal veenwinningsputten gevonden, daterend uit de 17 de-18 de eeuw. Altkerlagen met ploegsporen uit de Romeinse tijd - Middeleeuwen bij recreatiemeer 't Wed in de Kennemerduinen. Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 23

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 23