Uitnodiging jaarvergadering Aan onze contribuanten Het bestuur van de Stichting Ons Bloemendaal heeft het genoegen u uit te nodigen voor haar jaarvergadering, te houden op: Maandag 15 april 1996 Plaats: Kerkelijk Centrum van de Hervormde Gemeente, Ramplaan 108 in Haarlem. Aanvang: 20.00 uur Na het huishoudelijk gedeelte zal mevrouw drs. Marieke Kuipers, als ecologe verbonden aan het Waterleiding bedrijf Zuid-Kennemerland, een lezing houden met als titel: 'Waterleidingbedrijf in de natuur'. Agenda 1Opening door de voorzitter, de heer H.K. Garvelink. 2. Behandeling van het jaarverslag door de voorzitter met eventueel een toelichting door de secretaris, mevrouw J.A. Patijn-Bijl de Vroe. 3. Behandeling van de financiële stukken over 1995 door de penningmeester, de heer W.J. van Luijken. 4. Benoeming bestuursleden (zie toelichting). Aan de beurt van aftreden zijn mevrouw F.S.H. vair Eeghen-Elias en de heer H.K. Garvelink; beiden stellen zich herkiesbaar. 5. Rondvraag. 6. Sluiting van huishoudelijk gedeelte. Toelichting Ad 4. Als er uit de kring van donateurs tegenkandidaten zijn, dan kunnen hun namen volgens artikel 15 van de statuten* worden ingediend bij de secretaris, mevrouw J.A. Patijn-Bijl de Vroe, Laan van Boreel 12, 2061 HN Bloemendaal. Artikel 15 luidt: 'De contribuanten zijn bevoegd uit hun midden een of meer kandidaten te stellen voor een van de ingevolge artikel 7 periodiek openvallende plaatsen. Op schriftelijke voordracht van minimaal vijf contribuanten kunnen kandidaten worden gesteld, mits deze voordracht het bestuur bereikt tenminste een week voor het houden van de vergadering, waarop het besluit tot benoeming van een of meer bestuursleden zal worden genomen.' Pauze Gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie, dat u wordt aangeboden door Ons Bloemendaal. Lezing mevrouw Kuipers Na een periode van verdroging zijn de duinen momenteel weer aan het vernatten. In het artikel van mevrouw H. van Voorst Vader over de Natte Duinen in Ons Bloemendaal van najaar '95 (jrg. 19/3) werd aandacht geschonken aan de mogelijke oorzaken hiervan. Over de wisselwerking tussen waterwinning, natuur en milieu is echter nog veel meer te vertellen. Mevrouw drs. Marieke Kuipers, de ecologe van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland, is bereid voor ons een lezing te ver zorgen over hoe het WLZK water wint in de duinen tus sen IJmuiden en Zandvoort. Aan de hand van dia's zal zij daarbij ingaan op de waterwinning en wat voor invloed dit heeft op de natuur. I ZIE Meertje van Andriessen en haar glooiende, soortenrijke oevers. Mogelijkheid tot vervoer Als u slecht ter been bent of anderszins niet in staat bent op eigen gelegenheid het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan te bereiken en u de jaarvergadering toch niet wilt missen, dan wordt u verzocht op zaterdag 13 april of zondag 14 april tussen 19.00 en 21.00 uur telefonisch contact op te nemen met ons secretariaat: mevrouw J.A. Patijn-Bijl de Vroe, telefoon 5270190. Wij zullen dan uw vervoer regelen. Een en ander echter met dien verstande dat u voor ons op 'bereikbare' afstand woont. Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 5

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 5