Jaarverslag over 1995 Algemeen Natuurlijk stond het begin van 1995 geheel in het teken van de herdenking van 50 jaar bevrijding. Als redacteur en als lid van de historische werkgroep had ons bestuurslid de heer R.J. Hein de voorbereidingen getroffen voor het speciale Bevrijdingstijdschrift in opdracht van de gemeente Bloemendaal en het voorjaarsnummer van de stichting zelf, dat ook aan aspecten van de Tweede Wereldoorlog in Bloemendaal was gewijd. Op 1 2 april werd door hem het speciale nummer aan burgemeester Kamphuis overhandigd waarna dit huis aan huis in de gemeente werd verspreid. Tot onze ontzetting overleed Ruud Hein plotseling op Tweede Paasdag, 17 april 1995. Het blijft een voelbaar gemis zonder zijn hartelijkheid, inzet en werkkracht verder te moeten. Aan de tentoonstelling in het Gemeentehuis over 'Bloemendaal in oorlogstijd' werd een financiële bijdrage gegeven. De hele organisatie van deze drukbezochte ten toonstelling danken wij aan de inzet van de Historische Werkgroep, waar Ruud Hein ook deel van uitmaakte. Onder leiding van mevrouw J.A. Patijn-Bijl de Vroe wer den in juni twee fietstochten gehouden langs executie plaatsen van verzetsstrijders in de Kennemerduinen. Als stille getuigen van een wrede tijd staan daar gedenkstenen verborgen in het struikgewas. Tijdens de Jaarvergadering op maandag 24 april werd afscheid genomen van de heer L. Bienfait als voorzitter. Meer dan 15 jaar heeft hij zich in zijn functie voor Bloemendaal ingezet, waarbij het groen, de architectuur en de dreigende verstedelijking vooral zijn aandacht hadden. Wij markeerden daarom zijn afscheid door na de jaarver gadering voordrachten en een forumdiscussie te organise ren over het thema 'Bloemendaal: kwaliteit of kwantiteit, over armoede in architectuur en verstedelijking'. Sprekers waren de heren G.A. van Delft, architect te Bloemendaal, en J.A. Klaver, inspecteur ruimtelijke ordening Rijks Planologische Dienst Noord-Holland. Van mevrouw G.M. de Haan-Kuenen uit Wolvega werd een legaat ontvangen ten bedrage van 321,61 bedoeld als bijdrage voor het groen langs de vroegere oprijlaan vanaf de Brederodelaan naar de boerderij Bleek en Berg, nu padvindershuis en vroeger de boerderij van de familie Bulters, grootouders van mevrouw De Haan. De Stichting Ons Bloemendaal begon aan een nieuw pro ject. In opdracht van wethouder Ignatius Bispinck werden in 1917 vele plekken in de gemeente op foto's vastgelegd. Een kleine eeuw veranderingen in de gemeente willen wij signaleren door op dezelfde plekken opnieuw foto's te laten maken. In tien langdurige vergaderingen heeft het bestuur ook in 1995 weer veel actiepunten besproken en ontwikkelingen in de gemeente Bloemendaal onder de loep gelegd. In juni mocht het bestuur weer eens vergaderen in de theekoepel van de Villa Wildhoef, een inspirerende locatie. In de discussie over een eventueel samengaan van de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Bennebroek heeft Ons Bloemendaal zich (nog) niet gemengd. Er was in 1995 geen aanleiding toe. Op 17 oktober was het jaarlijkse gesprek met B&W; beleidspunten als de status van de komende Verdichtingsnota, de plannen voor de terreinen van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis en het Marinehospitaal, Stoops bad en de nieuwe wijk daarachter, de grondwater- overlast, Elswout en de Joodse begraafplaats kwamen aan de orde. Ook dit jaar hadden wij vele prettige contacten met ons omringende oudheidkundige verenigingen. Binnen de gemeentegrenzen waarderen wij de open houding van het college van B&W en de leden van de gemeenteraad. Wij merken dat zoiets in andere gemeenten soms niet vanzelf sprekend is. Ook de ambtenaren van alle afdelingen zijn steeds tot het geven van inlichtingen bereid. Bezwaarschriften Kareol: Nog even kwam een oud bezwaarschrift van Ons Bloemendaal aan de orde: de Raad van State wees een eer der ingediend plan van de eigenaren van Kareol af, het ging daarbij om een omstreden plan waarbij sprake was van het onder de kap realiseren van een extra verdieping. De bouw van het uiteindelijk goedgekeurde derde bouw plan op Kareol kan beginnen. Oranje Nassaulaan 177: op 11 april werd tot onze spijt toch een bouwvergunning verleend voor een dakopbouw. Behalve dat het hier om een ongelukkig bouwplan gaat, verwoest de nieuwe dakopbouw het karakteristieke van de Amsterdamse 'baksteen'stijl van het hele stukje Oranje Nassaulaan 143-181 met zijn flauw gebogen gevelwand. 6 Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 6