Dompvloedshof (woningen achter politiebureau): in 1994 tekende Ons Bloemendaal bezwaar aan wegens aantasting van het open karakter van het gebied. Aan deze (sociale) woningbouw werd door provincie en gemeente een zo zwaar belang gehecht dat de stichting zich in 1995 bij de komst van het wijkje heeft neergelegd. De voortdurende verdichting van onze gemeente blijft echter een belangrijk punt van zorg. Sectie Monumenten Elswout: de omstreden aardappelkelder op Elswout werd door Staatsbosbeheer zelf grotendeels gesloopt om verder verval door vandalisme of brandstichting te voorkomen. Men hoopt dat de restauratie van dit gebouwtje in de toe komst als werkervaringsproject tot stand zal kunnen komen. Inzake de toekomst van het Grote Huis kon de stichting Ons Bloemendaal 1995 niet anders doen dan de discussie volgen tussen de gemeente en Staatsbosbeheer. Een bestemming waar alle partijen gelukkig mee zijxr, is nog niet in zicht. Huys te Aelbertsberg: van de eigenaar van de gerestaureer de boerderij aan de Zomerzorgerlaan ontvingen wij voor onze bibliotheek het in beperkte oplage verschenen boekje 'Herinneringen aan de bewoners van het Huys te Bloemendaal' van de hand van Wim Post. Bij zijn afscheid memoreerde onze voorzitter Louis Bienfait dat het drei gend verval van deze boerderij indertijd voor Ons Bloemendaal aanleiding was het 'restauratiefonds' in te stellen. Een dergelijke omvangrijke restauratie als nu onder leiding van de nieuwe eigenaar tot stand is gekomen had den wij uit ons Restauratiefonds echter nooit kunnen financieren! NCM: Joan Patijn werkte mee aan een onderzoek van het Nationaal Contact Monumenten (NCM) naar de ervaringen van particuliere organisaties met gemeentelijke en provin ciale monumenten- en welstandscommissies. Een goed overleg tussen monumenten- en welstandscommissies is van belang, maar het komt voor dat deze commissies langs elkaar heen werken. Over deze problematiek schreven wij eind december ook aan de voorzitters van de Bloemendaalse welstandscommissie en de monumenten commissie. Gezien de uitstekende vakkennis van de huidi ge leden van beide commissies hebben wij goede hoop dat veel in het belang van Bloemendaal goed behartigd zal worden. PZ: De toenemende leegstand van panden op het terrein van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis baart ons zorgen. De brand van het Marinehospitaal is nog niet vergeten en het gaat hier om panden waarvan sommige een Rijksmonument zijn. Daarom heeft Ons Bloemendaal zich hierover in een officiële brief tot een van de voornaamste eigenaren, de provincie Noord-Holland gewend. Open Monumentendag, 9 september 1995: Evenals voor gaande jaren waren de Roomskatholieke kerk te Vogelenzang en Hervormde kerk te Bloemendaal openge steld, en stonden vrijwilligers klaar om uitleg te geven. De door Ons Bloemendaal voor de gemeente Bloemendaal georganiseerde Open Monumentendag stond zaterdag 9 september geheel in het teken van de waterwinning. Het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland verleende gastvrij heid in Overveen op het terrein van de bekende watertoren, eigenlijk vanouds de watertoren van Haarlem! In het monu mentale machinegebouw werden de vele bezoekers ontvan gen door de stichting Ons Bloemendaal en daarna toever trouwd aan de uitstekende zorgen van de medewerkers van het WLZK. Na het bekijken van een kleine tentoonstelling ging men in groepjes door de oude machinekamers de watertoren op, alwaar van een schitterend uitzicht kon wor den genoten. Daarna werd men door de onvermoeibare heer Rutte onthaald op een enthousiaste lezing over heden en verleden van de waterwinning in onze omgeving. Wij zouden niets liever doen dan in 1996, het themajaar van het Industrieel Erfgoed, deze instructieve Monumentendag nog eens te herhalen en hopen dat het WLZK dan opnieuw gastvrijheid wil verlenen. Sectie Tijdschrift Anneke Tjan-Bakker nam in haar eentje de zware taak van redacteur van het tijdschrift op zich na het overlijden van Ruud Hein. Zij slaagde erin zeer gewaardeerde nummers te produceren over Beelden in Bloemendaal, de Overveense watertoren en Follies. Het jaarverslag verscheen in een extra editie (1995, jrg. 19 -maart/april) vanwege de uitgave van het oorlogsnummer. Het is het vermelden waard dat de medewerkers van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland een overdruk van het septembernummer over de waterwinning en de Overveense watertoren als extraatje van het WLZK ontvin gen in hun kerstpakket. Renée de Bruin, Joris Funcke en drukkerij Melisie verleen den onvervangbare adviezen en diensten. Dankzij de welwillendheid van de boekhandels De Wit en Papyrium (voorheen AKO-Trapman) zijn onze tijdschriften nu ook daar te koop. Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 7