Sectie Groen Beuk Dompvloedslaan: op 24 januari werd de behandeling hervat van ons bezwaarschrift tegen de kapvergunning van de rode beuk aan het begin van de Dompvloedslaan. Ons bezwaar gold het omkappen van een kerngezonde en beeldbepalende boom. De huiseigenaar was bang dat wor- telgroei van de beuk schade aan de huismuur zou aan brengen. Na twee hoorzittingen en een onderzoek van een onafhankelijk boomverzorgingsbedrijf luidde de conclusie dat er nergens wortelschade was te bekennen, ook voor de toekomst niet. De commissie voor bezwaar- en beroepschriften besloot ten gunste van de reclamant, maar B&W besloten toch, tegen dit advies in, bij hun oorspron kelijke besluit te blijven. Herplantplicht werd opgelegd. Drie dagen later was de rode beuk omgehakt, er zal nu een rode prunus bloeien. Gebied rond het meertje van Caprera: toen 11 september de plannen voor de herinrichting van het gebied in de pers bekend werden, ontstond ook onder onze leden veel commotie. Net als alle bezwaarmakers waren bestuursle den van Ons Bloemendaal aanwezig op de inspraakmiddag in december. Tot ons genoegen werd door wethouder Warnaars toegezegd dat er geen Schotse runderen zullen komen en dat beheersing van de waterstand allereerst de aandacht zal krijgen. Bagger uit het meertje zal worden afgevoerd. Ons Bloemendaal vroeg ook aandacht voor de plek als archeologisch monument. Wij hebben ons opge geven als participanten in het verder overleg. Met actualisering van het groenbeleidsplan van de gemeente kunnen wij instemmen, ook hebben wij begrip voor het rooien en verjongen van de bomen langs de Elswoutslaan. De tentoonstelling Natuur in de Buurt, die de dienst Ruimte en Groen in november liet zien in het Gemeentehuis, hebben wij zeer positief gewaardeerd. De nieuwe voorzitter Henk Garvelink was samen met Florentine van Eeghen, die als bestuurslid speciaal belast is met de zorg voor het groen, aanwezig op een feestelijke ontvangst toen op 21 november de officiële status van Nationaal Park werd verleend aan het duingebied van Zuid-Kennemerland. Het gaat hier maar liefst om de gebieden Kennemerduinen, Eerebegraafplaats, Zeeweggronden, Militair terrein 'Overveen', 't Vlakje, het koningin Wilhelminaduin, het Kopje van Bloemendaal, Caprera, een gedeelte van de Schapenduinen, een gedeelte van het Provinciaal Ziekenhuisterrein, de Herenduinen, Duin en Kruidberg, Slingerduin, Kennemergaarde, Midden-Herenduinen, de duinen van Velsen, en een gedeelte van het Kennemerstrand. Mevrouw Van Eeghen heeft ook steeds aandacht voor het Halve Maantje en omgeving: gelukkig zal er geen brand weerwagen worden ondergebracht in de garage van Saxenburgerweg 1Wel verschenen er enorme hekken om de vele waterputten in die omgeving. Wij zien dit als een aantasting van het Bloemendaalse Bos en van het Halve Maantje, dat nog wel door de provincie wordt voorgedra gen als beschermd dorpsgezicht. Historische Werkgroep Leden van de werkgroep bezochten op 25 maart in Leiden de studiedag 'Sporen van Nijverheid, onderzoek naar industrieel erfgoed' van de Stichting Regionale Geschiedbeoefening. Door deze stichting werd later in het jaar een studiegids voor historisch onderzoek met dezelfde titel uitgebracht. Voor de werkgroep was het onverwachte overlijden van Ruud Hein een groot verlies. Samen met hem hadden zij lang en hard gewerkt aan het verzoek van de gemeente om een speciaal tijdschrift te maken over Oorlog en Bevrijding van Bloemendaal aan de voorbereiding van de tentoonstelling Bloemendaal in Oorlogstijd die van 4 mei tot en met 25 mei in Achter de Zuilen werd gehouden. Een groot aantal zeer geïnteresseerde bezoekers bezocht de boeiende opstelling. Ook de beide tijdschriften riepen veel herinneringen op. De leden van de werkgroep waren op 7 december aanwe zig op de avond voor vrijwilligers, door de gemeente georganiseerd. De werkgroep gaat voort met het onderzoeken van de bewoningsgeschiedenis van de Voorbuurt te Bloemendaal. Bestuurssamenstelling Het planten van de boom Gleditsia triacanthus 'Sunburst' in het Simon de Heerplantsoen op 27 april markeerde het afscheid van Louis Bienfait als voorzitter. Hij werd opge volgd door Henk Garvelink, die tot dan toe vice-voorzitter was. Het overlijden van de zo veelzijdige Ruud Hein was voor ons allen een grote slag, zoals in dit jaarverslag op vele plaatsen tot uiting komt. Zijn lege plaats in het bestuur werd nog niet door een ander bezet. De overige bestuurs leden verdeelden de taken zo goed mogelijk. De contacten met andere oudheidkundige verenigingen zijn inspirerend, dat bleek ons weer toen wij deelnamen aan de Historische Markt in de Grote Kerk te Beverwijk. Opvallend was daar het grote aantal vragen naar mogelijk heden voor genealogisch onderzoek. Iets wat in Bloemendaal zelf nog niet zo sterk leeft. Ook maakten wij, samen met de Vereniging Haerlem, diverse hoogtepunten 8 Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 8