De scheidende voorzitter Louis Bienfait (rechts) plant samen met de nieu we voorzitter Henk Garvelink (links naast hem) de 'Sunburst'. Bloemveldlaan in het Ramplaankwartier is gelukkig afge wend. Veel zorg geven de ontwikkelingen rond het landgoed Lindenheuvel te Overveen. De stichting Behoud Lindenheuvel is gelukkig zeer alert geweest op alle ont wikkelingen in 1995, en die waren er vele. Mevrouw Van Eeghen trok bij de gemeente aan de bel toen zij illegale kap ontdekte. De aanvraag tot verbouw en uitbreiding van de tuinmans woning Ter Hoffstedeweg 3 bleek te gaan om illegale nieuwbouw op het terrein van een ooit aanwezige woning met dubbele achtergevel. De dreiging van een busbaan aan de Zandvoorterweg, onder meer door Aerdenhout, lijkt van de 'baan te zijn'. Ons Bloemendaal was er ook zeer tegen, het zou een aan tasting van het monumentje de Haringbuys en liet kappen van bomen betekenen. mee van de viering van Haarlem 750 jaar, waaronder de opening van de zetel der vereniging, de gerestaureerde Hoofdwacht op de Grote Markt. Wij woonden de presentatie bij van het boek van Karin van Riessen: 'Bloemendaal 1940-1945, feiten en verhalen' en bezochten zowel de opening van de historische tentoon stelling van de Stichting Spaarndam als de feestelijke vie ring van het 25-jarig bestaan van het Genootschap Oud Z andvoort. Eind december vond een eerste gesprek plaats met het bestuur van de Stichting Santpoort inzake het landschaps beheer van het binnenduinrandgebied van hel Halve Maantje tot Driehuis. Samen willen we de vele, niet altijd positieve ontwikkelingen daar nauwlettend volgen. Historisch Museum Zuid-Kennemerland: Joan Patijn nam de taak van Ruud Hein over, die namens de stichting zit ting had in het algemeen bestuur van de stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland. Naar aanleiding van de opening van het nieuwe museum schonk Ons Bloemendaal 1.000 gulden voor de aanschaf van dia-appa- ratuur. Bestemmingsplannen De dreiging van bebouwing tussen Elswoutslaan en Ons Bloemendaal, 20e jaargang, nummer 1, voorjaar 1996 9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 1996 | | pagina 9