Sierkunstenaar en glazenier Willem Bogtman Door Henk Spreen Een ieder kent de magistrale ramen in binnen- en buitenlandse ka thedralen. Het ambacht van glasschilder en/of glazenier wordt in ons land al eeuwenlang uitgeoefend, zij het natuurlijk met wisselende op vattingen en technische mogelijkheden. Grote kunstenaars hebben deze kunst en techniek beoefend, hetzij door zelf de ramen te vervaardigen, hetzij door de cartons de ontwerpen op ware grootte te ontwerpen. Een van de Nederlanders met een op dit gebied roemruchte staat van dienst, was de in 1882 in Bergen (NH) geboren Willem Bogtman. Talrijke raadhuizen, fabrieken, scholen, banken en kantoren hebben nog steeds gedenkramen die door hem zijn ontworpen en vervaardigd. Het aantal gebou wen met daarin een door Bogtman of een andere kunstenaar ontworpen raam, uitgevoerd in zijn in 1912 gesticht atelier, is legio, evenals dat van vele kerken waarvoor hij nieuwe ramen ontwierp en uitvoerde. Ook restaureerde hij in veel kerken de oude ramen, zoals in de Sint Nicolaaskerk te Edam, één van zijn grootste prestaties. Jeugd en opleiding Willem Bogtman 1882-1955) werd geboren op 7 febru ari 1 882 in Bergen als jongste kind van Albert Bogtman en Trijntje Bruin. Will ems vader oefende in Bergen het beroep van huis- en rijtuigschilder uit en ook Willem koos voor dat beroep. Van 1894 tot 1897 ging hij naar de ambachtsschool te Alkmaar, die hij met goed gevolg doorliep. Daarna werkte hij korte tijd in Bergen als huis schilder. Op 24 september 1897 verliet hij als jongen van vijftien jaar zijn ouder lijk huis om bij een tot nu toe onbekend gebleven Am sterdamse huisschilder als decoratie- en interieurschil der te gaan werken. Naast die volle baan wist hij van 1901 tot 1903 ook nog tijd vrij te maken voor de avondtekenles sen bij professor A. Allebé, aan de Rijksacademie Beeldende Kunsten te Amsterdam. Tot zijn medestudenten behoorden onder andere Huib Luns, Bart van der Leek, Chris Lebeau en Leo Gestel. In 1903 werd hij benoemd tot leraar tekenen en schilderen in tijdelijke dienst aan de pas opgerichte ambachtsschool te Steenwijk. Getrouwd eri aan het werk In 1904 leerde hij in Steenwijk Maria Grietje Geertruida Wicherson kennen; een dochter van Dirk Hendrik (Hein) Wicherson, de eigenaar van de nog altijd bestaande houtza gerij annex houthandel De Eikel - nu Houthandel Wicherson - te Steenwijk. Per 1 april 1905 kreeg Willem Bogtman een baan als leraar schilderen en tekenen aan de ambachtsschool te Haarlem. In juni 1905 kwam daar het docentschap voor goudsmeden, behangers en stoffeerders aan de avondteken- school bij. Het huwelijk tussen Maria en Willem werd gesloten op 29 juli 1909 te Steenwijk. Er werden twee kinderen geboren, Albert en Katharina Pieternella. In 1912 kocht Hein Wicher son het huis aan de Schouwtjeslaan 72 in Haarlem, toen nog Heemstede, dat zijn dochter en schoonzoon al huurden. Op de benedenverdieping begon Bogtman op 1 oktober 1912 een atelier voor glas in lood en gebrandschilderd glas; het bovenhuis op nummer 74, deed dienst als woning en werd ook gebruikt voor de afdeling tekenen. Concurrentie In de beginperiode - de concurrentie was moordend werd hij bijgestaan door twee van zijn oud-leerlingen, Bennik en Damsma, die nadat zij bij Bogtman de fijne kneepjes van het vak hadden geleerd, als concurrenten het Glasatelier Haar lem oprichtten. Dit bedrijf produceerde veel glas in lood dat in het begin een opvallende gelijkenis vertoonde met de door Bogtman gemaakte ontwerpen. Het vak van glazenier had Bogtman zichzelf aangeleerd. Hoewel hij zijn baan aan de ambachtsschool per 1 oktober 1912 had opgezegd, gaf hij tot juni 1913 nog enige lessen aan de avondtekenschool. Zijn eerste overigens kleine opdracht kreeg hij van G. Aber- son Fzn. te Steenwijk, die daar een schildersbedrijf bezat en contacten had met Bogtmans schoonvader. Vooral de laatste zorgde er in zijn functie als voorzitter van de Steenwijker Kamer van Koophandel en Fabrieken, als president-commis saris van de Steenwijker Bank en als commissaris bij Verkade in Wormerveer voor dat er diverse opdrachtenkwamen van zowel particulieren als bedrijven. Ons Bloemendaal, 3 1e jaargang, nummer 1, voorjaar 2007 31

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Ons Bloemendaal | 2007 | | pagina 34