Rooilijnen voor den Heerenweg en de Zandvoortsche-laan. Noordelijke rooilijn voor de Schouwtjeslaan. De Raad der Gemeente Heemstede Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders Gelet op art. 10 der Bouw - en Woningverordening Gelet op het advies der Gezondheids-Commissie, geze- teld te Bloemendaal, dd. pj/1909, No. y Jt X Besluit Vast te stellen als de rooilijnen voor den Heerenweg en de Zandvoortsche-laan de lijnen op twaalf Meter afstand aan weerszijden van de hartlijn van de bestrating dier we- gen. Aldus gedaan in de openbare vergadering van den 28 Januari 1909. De Voorzitter, De Secretaris, De Raad der Gemeente Heemstede; Gelet op art. 10 der Bouw - en Woningverordening Gelet op het advies der Gezondheids-Commissie. geze- teld te Bloemendaal, dd. z*/ 1909, No. Besluit Tebepalen als de rooilijn aan de Noordzijde der Schouw- tjeslaan de kadastrale grens tusschen de gemeenten Heem- stede en Haarlem. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 28 Ja- nuari 1909. De Voorzitter, De Secretaris, If I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1