Qvername der Wegen van het Bouwplan „Bosch en Vaart". De Raad der Gemeente Heemstede Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot overname der wegen van het Bouwplan ,,Bosch en Vaart"; .Gezien een schrijven van den Directeur der Naamlooze Vennootschap Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Bosch en Vaart" gevestigd te s'Gravenhage, dd. 25 Januari 1909, waarbij deze verklaart, dat die Maatschappij bereid is de wegen van genoemd bouwplan aan de ge- meente Heemstede over te dragen Besluit Burgemeester en Wethouders te machtigen om, behou- dens goedkeuring van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, met de Naamlooze Vennootschap Maatschap- pij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Bosch en Vaart" gevestigd te 's Gravenhage eene overeenkomst aan te gaan op den grondslag der volgende bepalingen: le. de üemeente Heemstede neemt de straten, de kunst- werken, de trottoirs met evenmeele beplanting en de plant- soenen met daarop staande boomen en verdere gewassen daaronder begrepen, behoorende tot het Bouwplan ..Bosch en Vaart" van genoemde Maatschappij over en wel de bij Raadsbesluiten van 21 December 1905, 24 October 1901 en 1 September 1908 geconcessioneerde naar gelang deze gereed zijn en aangelegd en onderhouden zooals in de zooeven genoemde Raadsbesluiten is voorgeschreven en de niet-geconcessioneerde zoo spoedig mogelijk na de gevor- derde goedkeuring van het besluit in den toestand, waar- in zij zich thans bevinden; 2e. die overname geschiedt zonder kosten voor de Ge- meente, d.w.z. de overdrachtskosten zijn voor rekening van de genoemde Maatschappij en de Gemeente betaalt geen koopprijs; 3e. door genoemde Maatschappij wordt bij de over- dracht der niet-geconcessioneerde wegen in de Gemeente- kas gestort een bedrag van drie duizend. gulden. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 28 Ja- nuari 1909. De Voorzitter, De Seeretans,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 3