m Personen, die voor eene benoeming in het stemlHireau in het 2de Stemdistrict in aan- merking komen. BH 15 April 1909. De Raad der gemeente Heemstede; Qehoord een voorstel van Burgemeester en Wethouders ler benoeming voor den tijd van twaalf maanden, van in- gezetenen buiten zijn midden, ten einde daaruit eene keuze te doen voor leden en plaatsvervangende leden van het stembureau in het Tweede Stemdistrict, ingeval eene stem- ming of herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten Qeneraal, voor leden van de Provinciale Staten of voor leden van den Gemeenteraad moet plaats liebben; Gelet op de artt. 60 en 6J der Kieswet; BESL L'I T: Te bepalen, dat gedurende een tijdvak van twaaif maan- den, ingaande op 15 Mei 1909, in aanmerking zullen komen voor eene benoeming tot lid of plaatsvervangend lid van het stembureau in het Tweede Stemdistrict voor de stemming of herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten- Qeneraal, voor leden van de Provinciale Staten of voor leden van den Gemeenteraad, de navolgende ingezitenen tevens kiezers in deze gemeente R. A. M. Grippeling. Mr. W. W. Hopperus Buma. P. Kuiper, Jr. G. H. van Meer. Jhr. R. W. P. F. von Mühlen. J. Preijde. Joh. Ruijs. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 15 April 1909. De Secretaris, De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1