HEEMSTEDE, den 15 April 1909. Qifan Qy^fycd/ei/of/cnm^in. Geeît met den meesten eerbied te kennen De Raad der Gemeente HEEMSTEDE, dat de ingezetenen van gemeenten in de streek gele- gen tusschen Uitgeest ten Noorden en Lisse ten Zui- den vrijwel genoodzaakt zijn om, wiilen zij hunne kin- deren middelbaar onderwijs doen genieten, hen daar- toe in HAARLEM op school te doen gaan dat zij tot nog toe daartoe ook in staat zijn ge- weest, omdat aan de toelating tot de beide thans be- staande scholen voor Middelbaar Onderwijs (Hoogere Burgerschool met 5 jarigen cursus en Meisjesschool) voor leerlingen van buiten geen andere eischen wcr- den gesteld dan voor die van HAARLEM dat dit echter anders staat te worden dat door Burgemeester en Wethouders van HAAR- LEM onder dagteekening van 1 Dec. 1908 (No. 361, 1 e Afd. No. 1/75) aan den Raad dier Gemeente voor- stellen zijn gedaan, welke beoogden 1. Verbetering in den toestand van het Middelbaar Onderwijs te dier stede

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 5