2 2. Voorziening in de behoefte aan Handelsonderwijs. dat die voorstellen door den Raad der Gemeente HAARLEM in zijne vergadering van 10 Maart 1909 zijn goedgekeurd; dat ofschoon het aan de eene zijde niet anders dan toegejuicht kan worden, dat de Raad dier gemeente op zoo onbekrompen wijze het Middelbaar Onderwijs geregeld heeft, evenwel anderzijds die juichtoon niet kan worden aangeheven door de ingezetenen der bui- tengemeenten, wier kinderen voor het Middelbaai On- derwijs op HAARLEM zijn aangewezen dat toch in alle reglementen door den Raad voor de verschillende scholen vastgesteld de volgende be- paling voorkomt Jongeliedenniet in de gemeente HAARLEM woonachtig, worden slechts dcin toegelaten, wannee/ naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders genoegzaam plaatsen en Onderwijskrachten beschik- baar zijn", terwijl in de verordening tot heffing van schoolgeld voor de leerlingen uit de buiten-gemeen- ten een schoolgeld van f 250 per jaar en per leerling is vastgesteld, waar zulks thans algemeen fbO bedraagt en volgens die verordening ook zal blijven voor de leerlingen wier ouders, beiden of een van beiden, of wier voogd, of die bij meerderjarigheid zelven binnen de gemeente hoofdverblijf hebben in den zin van Art. 245 der gemeentewet dat nu voortaan le de kans bestaat dat de kinderen uit de buiten-gemeenten te HAARLEM zullen worden uitgesloten van het Middelbaar Onderwijs; en 2e vccr vele ouders reeds dadelijk de onmogelijkheid zal be- staan om voortaan hunne kinderen naar de middelba- re scholen in HAARLEM te zenden, omdat het hoo- ge schoolgeld hunne financieele krachten te boven gaat; dat dus hierdoor een zware slag wordt toegebracht

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 6