4 zich tot Uwe Majesteit wendt met het eerbiedig ver- zoek het daarheen te willen leiden, dat de Gemeente HAARLEM in ruimerViate dan tot dusverre tegemoet wordt gekomen in de kosten van het Middelbaar On- derwijs, zoodat aan de toelating tot de Middelbare Scholen aldaar van leerlingen uit de andere gemeen- ten geen bezwaren in den weg worden gelegd. Hetwelk doende enz. De Raad voornoemd De Voorzitter, De Secretaris.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 8