Afbreken van woning Cloosterweg 47 15 April 1909. De Raad der gemeente Heemstede; Gezien het rapport, dd. 1 Apiil 1909, van den gemeen- te-opzichter, omtrent den slechten toestand van de aan de gemeente in eigendom toebehoorende woning aan den Cloosterweg No. 47, op het perceel kadastraal bekend Sec- tie C. No. 1036 en behoorende bij het terrein der Gasfa- briek Overwegende, dat die woning niet voldoet aan de voor- schriften der bouw- en woningverordening voor bestaande woningen in deze geineente en het aanbrengen van verbeierin- gen niet alleen zeer kostbaar zou zijn, maar ook nog met zou leiden tot het verkrijgen van eene aan behoorlijke eischen voldoende woning BESLUIT: Burgemeester en Weîhouders te machtigen om boven- genoemde woning te doen afbreken en het afkomende ma- leriaal, voor zooveel daartoe geschikt, ten nutte van ge- meente-eigendommen te bestemmen en voor zoover daar- toe ongeschikt onderhands te verkoopen, aangezien de waar- de te gering is, om daartoe eene publieke veiling te hou- den. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 15 April 1909. L)e Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 9