Geldleening voor deo Reinigingsdienst en den Gloosterweg. 3 Juni 1909 De Raad der Gemeente Heemstede; Overwegende, dat voor den bouw en de uitbreiding der gasfabriek met bijkomende werken nog een bedrag van ongeveer /"53000.zal benoodigd zij.idat de kos- ten van het uitbreidingsplan ongeveer /2000.zullen bedragen, en dat voor overname van wegen, vaarten en gasbuizen van Haarlem, en overname van een gedeelte Leidsche Vaart van Leiden met inbegrip der op een en ander vallende kosten, vermoedelijk ongeveer /25000 zal noodig zijn Gelet op de artikelen 136 en 194 der Gemeentewet BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machtigen tot het aan- gaan eener geldleening ten laste der gemeente Heemstede tot een bedrag van tachtig duizend gulden of zooveel meer of minder als zal blijken noodig te zijn voor boven- genoemde werken en overname tegen een rente van ten hoogste vier procent per jaar en verder onder de volgen- de voorwaarden 1. de gelden zullen opgenomen worden zooveel moge- naar gelang deze benoodigd zullen zijn 2. van de geleende hoofdsom zal op nader door Bur- gemeester en Wethouders in overleg met den geld- schieter vast te stellen datum afgelost worden in het jaar negentien honderd en tien, twee duizend gulden, en daarna jaarlijks ten minste drie duizend gulden, tot de geheele aflossing zal hebben plaats gehad; 3. de betaiing der rente zal jaarlijks plaats hebben op nader door Burgemeester en Wethouders in overleg met den geldschieter vast te stellen datum of datums berekend naar een rentevoet van ten hoogste vier procent per jaar, telkens over de op die vervaldagen verschuldigde hoofdsom;

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 11