4 Voor het sluiten der geldleening zal van het opge- nomen bedrag voor eens ten hoogste een half procent provisie uitgekeerd worden 5 De gemeente verbindt zich jegens den geldschieter, om, wanneer deze mocht verlangen voor het bedrag der leening, voor zoover dat nog onafgelost zal zijn, in plaats van eene schuldbekentenis een aantal oblir gatiën elk groot flOOO of f500.voorzien van het effectenzegel, met halfjaarlijksche rente-coupons te ontvangen, aan dat verlangen op hare kosten te zullen voldoen, mits de aanvrage daartoe door den geldschieter aan haar schriftelijk worde gedaan ten minste drie maanden vöör den termijn, waarop de Ievering van bedoeld aantal obligatiën wordt verlangd. Ingeval de verwisseling van de oorspronkelijke schuldbekentenis in obligatiën van f 1000 of f 500. mocht plaats hebben, zullen deze obligatiën een doorloo- pend volgnummer dragen en zal de verdere aflossingbij uitloting dernummers plaats hebben, terwijl de uitgelote nummers telkens na de uitloting door de gemeente zullen worden aangekondigd, in een door den geld- schieter aan te wijzen algemeen gelezen dagblad, waarvan dan door de gemeente een exemplaar, waarin die aankondiging is opganomen, aan den geldschieter zal worden toegezonden. Rente en aflossing zullen worden gevonden uit de gewone inkomsten der gemeente. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 3 Jutti 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 12