Rustbanken Iangs de Wegen. 3 Juni 1909 De Raad der gemeente Heemstede; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders in verband met een verzoek door den heer Dr. Droog ge- daan in de Raadsvergadering van 17 December 1908 tot plaatsing van rustbanken langs de wegen Overwegende, dat de Vereeniging tot Verfraaiing van Heemstede en Bennebroek en tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in die gemeenten op 22 April 1909 heeft medegedeeld, dat zij gaarne tot het plaatsen van meerdere banken hare medewerking wenscht te verleenen. doch tevens gaarne zag, dat ook het Gemeentebestuur op zijne kosten eenige banken in de gemeente zou doen neerzetten Burgemeester en Wethouders te machtigen om eene houten rustbank, volgens het model staande in het plant- soen bij het Raadhuis, te piaatsen aan de Kerklaan tegen- over het laantje toegang gevende tot de woning van den heer J. C. van der Eijken en tevens om gaandeweg meer dergelijke rustbanken te plaatsen als daarvoor ge- schikt hout van gemeenteboomen aanwezig is. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 8 Juni BESLUIT 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 3