Aankoop terrein op „Bosch en Vaart" 3 Juni 1909 De Raad der Gemeente Heemstede; Gehqord het voorstel van Burgemeester en Wethouders Overwegende, dat het wenschelijk is een meeningsverschil omtrent de uitvoering van het Raadsbesluit van 28 Janu- ari 19Q9, goedgekeurd door üedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van 17 Februari 1909, No 45. tusschen Burgemeester en Wethouders en de Maatschappij lot Exploitatie van Onroerende Goederen ..Bosch en Vaart'' gevestigd te s Gravenhage, zöö op te lossen, dat eener- zijds die Maatschappij op zeer billijke wijze een stuk bouwgrond aan deze gemeente verkoopt en anderzijds Burge- meester en Wethouders eene grootere lengte van straten in den op 28 Januari 1909 bestaanden toestand overne- meri, dan woordelijk uit genoemd Raadsbesluit zou volgen BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machligen le Om ten behoeve van de gemeente aan te koopen van de Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Bosch en Vaart" gevestigd te 's Gravenhage een per- ceel bouwgrond aan de oostzijde van de Boekenrodestraat breed aan die straat acht Meter en diep ongeveer zes en twintig Meter en welk perceel is gelegen langs genoem- de Boekenrodestraat op een en veertig Meter van het noordwestelijk eindpunt van de Bosch en Vaartstraat (Ka- daster Sectie B No. 2381) en zulks onder bepaling, dat de gemeente op den aldaar gebruikelijken koopprijs van negen gulden per centiare zal ontvangen eene korting groot een duizend gulden op het totale bedrag van dezen aankoop 2e tot betaling der overdrachtskosten van dezen aankoop en regeling der verdere voorwaarden; i f j 1 i j i 1 -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 5