3 Juni 1909. W ij z i g i n g der Verordening op de heffing van rechten voor het begraven op de Âlge- meene begraafplaats der gemeente HEEM8TEDE. De Raad der gemeente Heemstede; Gehoord het voorstel van Burgemeester eu Wethouders; Overwegende. dat de terrein-teekening der Algemeene Begraafplaats eerst in den loop der maand Mei dezes jaars van den daarmede belasten oud-landmeter is ontvan- gen, terwijl verwacht werd, dat deze reeds het vorige jaar gereed zou zijn gekomen Overwegende, dat het hierom beter moet worden ge- acht de inwerking treding van art. 8 der „Verordening op de heffing van rechten voor het begraven op de Alge- meene Begraafplaats der gemeente Heemstede" een jaar te verdagen en dan ook nog dit jaar het onderhoud zoo- als vroeger aan de particulieren over te laten BESLUIT Art. 11. der ,,Verordening op de heffing van rechten voor het begraven op de Algemeene Begraafplaats der gemeente Heemstede" te wijzigen, zoodat dat artikel luidt als volgt Art. 11. De Verordening treedt in werking op 1 Januari 1909, met uitzondering van art. 8, hetwelk in werking treedt op 1 Januari 1910. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 3 Juni 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 7