Wijziging der Bouw-en Woningverordening. 3 Juni 1909 De Raad der Gemeente Heemstede; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders; Gelet op het advies der Gezondheidscommissie, zetel Bloemendaal, dd 18 Mei 1909, No. B2 382, D315; BESLUIT In de bouw-en woningverordening voor de gemeente Heemstede, vastgesteld door den Raad dier gemeente bij besluit van 27 April 1905. goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van 28 Juli 1905, No. 106, en afgekondigd den 8 Augustus 1905, welke verordening is gewijzigd bij Raadsbesluit van 27 Juni 1907, goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Sta- ten van Noordholland bij besluit van 24 Juli 1907, No. 84, en afgekondigd den 5 Augustus 1907, de navolgende wijzigingen te brengen Art. 54 onder 1 wordt gelezen als volgt: eenen inhoud moet hebben voor elke woning, waar- voor hij moet dienen, van ten minste 1 M3, indien en zoolang hij met een overstort is aangesloten aan eene in eene straat gelegen gemeentelijke of door den Gemeenteraad goedgekeurde rioleering, en van ten minste 2 M3, wanneer eene dergelijke aanslui- ting niet bestaat." Art. 69 wordt gelezen als volgt Elke bestaande woning moet beantwoorden aan de in de artikelen 50, 51, eerste, derde en vierde lid, 52, 53 en 54 dezer verordening gestelde voorschriften, met dien verstande, dat van het in de eerste alinea van art. 54 bepaalde niet van toepassing zijn de ei- schen genoemd onder 5° tot en met 7°. Het zesde lid van art. 51 is hierbij van toepassing". Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 3 Juni 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 9