Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede, 3 Juni 1909. op Donderdag, den 3 Juni 1909, des avonds om half acht uur. Tegenwoordig de Heeren: Mr. D. E. VAN Lennep, Burgemeester, A. VAN DER WEIDEN, en J. H. M. VAN Houten, Wethouders, A. HONIQ, A. H. van WlCKEVOORT Crommelin, H. H. Höcker, Q. van den Berg, J. G. Jansen Hendriks, J. C. van der Eijken, J. Beelen en Dr. E. A. M. DROOG, Raadsleden en A. A. SwOLFS, Secretaris. Afwezig met kennisgeving wegens verblijf in het bui- tenland de heer W. C. VAN Meeuwen. De Voorzitter opent de vergadering en houdt dan staan- de de volgende rede, welke ook door de Raadsleden staan- de wordt aangehoord 1 Mijne Heeren, Feestrede Bij den aanvang van onze eerste vergadering in 1909 naar aanlei- heb ik den wensch uitgesproken, dat dit jaar zou mogen ding der staan in het teeken der blijdschap. geboorte Die wensch is op 30 April jl. in vervulling gegaan. van Prinses Aan den avond van dien dag heb ik in tegenwoordig- Juliana. heid van de meesten uwer en van een groot deel der in- gezetenen uiting gegeven aan de gevoelens, die ons be- zielden. lk zal nu niet in herhalingen treden, maar ik wil toch dit zeggen, dat de blijdschap, die ons op den 30sten April vervulde wegens het geluk, dat aan Hare Majesteit de VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1