Oj)onbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede, 15 Juli 1909 op Donderdag, den 15 juli 1909, des avonds om half acht uur. 1 Tegenwoordig de HeerenMr. D. E. VAN Lennep, Burgemeester, A. VAN DER Weiden en J. H. M. VAN Houten. Wethouders, A. HONlG, A. H. VAN WlCKEVOORT Crommelin, H. H. Höcker. Q. van den Berg, J. G. Jansen Hendriks, W. C. van Meeuwen, J. C. van der Eijken, J. Beelen en Dr. E. A. M. Droog, Raadsleden en A. A. SwOLFS, Secretaris. Toegelaten ^eer ^oc'<er word* door het lot aangewezen 1 Raadsle- om ^et eerst z''ne stem mt te hrengen. den de Overeenkorastig art. 4 van het Reglement van orde stelt heeren ^oorz'tter v00r 'hans over te gaan tot het benoemen J C van der van eene Commissie voor t,et onderzoek der geloofsbrie- Fijken ven van heeren A. Honig, J. H. M. van Houten en A Honig '5re'îcte rï'6 hij stemm'ng °P 6 Juli jl. tot Raads- J H M van tecten z'în geh°zen en van den heer J. C. van der Eijken Houten en herstemming op 13 Juli jl. als zoodanig is ge- J.PreijdeGz" k°Zen- Dit wordt algemeen goedgevonden, waarop de Voorzit- ter als stemopnemers aanwijst de heeren J. G. Jansen Hen- driks en H. H. Höcker. Na afloop der stemming wordt medegedeeld, dat tot le- den der Commissie van onderzoek der geloofsbrieven zijn benoemd de heeren A. H. van Wickevoort Crommelin, Dr. E. A. M. Droog en W. C. van Meeuwen. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1