Bouwplan der Woningvereeniging ..BERKENRODE" te Heemstede, 19 Augustus 1909. De Raad der Gemeente Heemstede; Gezien een adres, dd. 15 Juli 1909, met bijiagen van het Bestuur der Woningvereeniging „BERKEN- RODE" te Heemstede, om 1. goedkeuring voor den aanleg van een stratenplan op de perceelen kadastraal bekend gemeente Heem- stede Sectie A. Nos. 310, 316. 1715, 1716, 1717, 1592, 1593 en 1411 tusschen den Binnenweg en de Blee- k^rsvaart 2. om tegen billijke voorwaarden over te nemen de aan te leggen straten op dat plati en de bestaande Brug over de Bleekersvaart Overwegende, dat geen bezwaar bestaat. om met eene breedte van elf meter genoegen te nemen a. voor het korte gedeelte van den totgangsweg van het plein naar den Binnenweg tusschen het lo- kaal en het winkeihuis. b. voor het van de westzijde van het plein in noor- delijke richting loopende gedeelte straat, c. voor den toegangsweg van het plein naar de be- staande brug over de Bleekersvaart, omdat die gedeeiten straat zijn gelegen in de on- middellijke nabijheid van het flinke plein Gelet op het advies der Gezondheidscommissie ge- zeteld te Bloemendaal, dd. 17 Augustus 1909, No. B.2 433 D. 341 Gelet op de artt. 9 en 11 der Bouw- en Woning- verordening; HEEFT BESLOTEN Goed te keuren den aanleg door de Woningveree- n'g'ng „BERKENRODE" te Heemstede van het stra- tenplan, zooals is aangegeven op de in dubbel over-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1