19 Augustus 1909 2 gelegde en gewaarmerkte teekening op de terreinen kadastraal bekend Sectie A. Nos 310, 316, 1715, 1716, 1717, 1502, 1593 en 1411 tusschen den Binnenweg en de Bleekersvaart en zulks onder de volgende voor- waarden 1. de toegangsweg naar den Binnenweg zal tot aan de kruin der beslrating van den Binnenweg terzelfde breedte, onder hetzelfde profiel en van dezelfde mate- rialen als de verder te maken straten met aan weers- zijden uitloopende vleugels moeten worden aangelegd en de toegang naar de brug aan de zijde van den Bleekersvaartweg zal met twee vleugels moeten be- straat worden vanaf de beharding van dien weg tot aan die van de brug, een en ander volgens aanwijzing en ten genoegen van Burgemeester en Wethouders, wordende de op of in gemeentegrond aan te brengen materialen zonder eenige vergoeding eigendom der geineente 2. de kruinshoogte der straten zal ten minste 0.50 M. boven A. P. rnoeten zijn en de toegangsweg naar den Binnenweg zal met geleidelijke stijging moeten aansluiten aan de kruinshoogte van den Binnenweg ter plaalsc, de noodige ophooging zal moeten geschie- den met materiaal ten genoegen van Burgerrieester en Welhouders 3. de straten zullen worden aangelegd overeenkom- stig de breedten aangegeven op de ingediende teeke- ning 4. de beharding van den rijweg met inbegrip der goten zal geschieden door bestrating op hun kant in zuiver zand met eerste kwaliteit straatklinkers, waal- vorm, die van het verhoogde voetpad door eene vlak-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 2