19 Augustus 1909. 3 laag van grove puin, waarover îijne puin en puinkalk ter dikte van 10 c.M. en een laagje gus- of lekzand of fijne grint. Om het plein zal eene rollaag van klin- kers voor afsluiting moeten worden gemaakt. 5. De rioleering za! bestaan uit een eivormig ce- mentriool met eene invvendige capaciteit van 0.30 bij 0.45 Meter. Deze rioleering zal moeten worden gelegd, op een vast aangestampt zandbed eu met eene valling van ten hoogste een millimeter per Meter lengte en w-el met den bovenkant kruin van het riool ten minste 0.50 M. beneden den bovenkant van de bestrating, Verder zal de rioleering in den toegangsweg van den Binnenweg zoo moeten worden gelegd, dat het be- staande gemeenteriool in den Binnenweg daarop ge- makkelijk kan worden aangesloten en riaarop behoor- lijk kan uitloozen. De op de teekening aangegeven verbindingsputten voor de rioleering zullen groot moeten zijn inwendig 0.55 bij 0.88 Meter en diep 0.68 Meter en gemaakt rnoeten worden van klinkers in portland-cementspecie met wanden zwaar een steen of 0.22 M., bodem 0.18 Meter of drie platte lagen, zij zullen nioeten worden afgedekt met eene gegoten ijzeren plaat lang 1.10 bij 0.76 Meter en dik 0.015 Meter. De op de teekening aangegeven straatkolken met roosters moeten zijn groot 0.33 bij 0.33 Meter en moeten een uitloop hebben van 0.15 Meter, zij moe- ten voorzien zijn van een stankafsluiter model „Haar- lem" en per stuk wegen 140 K.G. zij moeten met kruikaarden buizen inwendig wijd 0.15 M. aan het hoofdriool worden aangesloten, alle verbindingen zul-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 3