19 Augustus 1E99. 4 en met portland- cementspecie moeten worden aan- gesmeerd en bewerkt. De uitmonding van de rioleering in de Bleekers- vaart zal moeten voorzien zijn van een ijzeren stankaf- sluiter met omtimmering voor vuilkeering, terwijl de ter plaatse bestaande walmuur of schoeiing ten genoegen van Burgemeester en Welhouders zal moeten hersteld en afgewerkt en de Bleekersvaart voor de monding van het riool ten hunnen genoegen zal moeten wor- den schoongemaakt. Voor afvoer van hemelwater aan de voorgevels der woningen zullen moeten worden gemaakt ten minste om de twee woningen ontvangputjes van klin- kers in portland-cementspecie groot inwendig 0.22 bij 0.44 Meter met stankafsluiters, welke putjes met kruikaarden buizen inwendig wijd 0.12 Meter zullen moeten worden aangesloten in de krutn van het hoofd- riool, terwijl de verbindingen met portland-cementspe- cie zullen moeten worden aangesmeerd en bewerkt. 6. Wanneer gewenscht wordt op het trottoir voor de ingangen der woningen een straatwerk aan te brengen zal dit geene grootere breedte mogen heb- ben dan één Meter gemeten van den voorgevel en niet boven het aangrenzende trottoir mogen uitste- ken. 7. Het plein zal, zoolang dit als zoodanig bestemd blijft steeds in behoorlijken staat moeten worden onder- houden ten genoegen van Burgemeester en Wethou- ders. Wanneer mocht verlangd worden aan het plein eene andere bestemming te geven. dan zal deze wij- ziging van besiemming slechts mogen geschieden met goedkeuring van den Gemeenteraad.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 4