19 Augustus 1909. 5 8. De verlichting geschiedt zoolang de straten niet door de gemeente zijn overgenomen voor rekening der Woningvereeniging. 9. De aanleg der wegen zal mogen geschieden naar gelang van de behoefte der bebouwing/ Van den eersten aanleg van straten en ook telkens wanneer een verder gedeelte zal worden aangelegd moet door de Woningvereeniging minstens eene week vooraf kennis worden gegeven aan Burgemeester en Wethouders. 10. Wanneer de Woningvereeniging mocht verlangen boomen in het trottoir te planten, zal zij zulks mogen doen aan de zijde van de straatgoot. 11. Alle bovengenoemde werken zullen moeten wor- den -uitgevoerd ten genoegen van Burgemeester en Wethouders, aan wie vooraf een monster der te ver- werken straatklinkers, en desverlangd ook van de ri- olen en verdere materialen ter keuring moet worden gezonden en die tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld om alle materialen vöör het gebruik op het werk te doen keuren. 12. Tot den aanleg der straten mag niet worden overgegaan alvorens is overgelegd eene op zegel ge- stelde en door het Bestuur der Woningvereeniging onderteekende verklaring: a. dat het deze voorwaarden kent en dat de Woning- vereeniging voornoemd zich daarnaar zal gedragen b dat de Woningvereeniging zich verbindt om bin- nen eene maand, nadat de straten met beharding, ri- oleering en andere voorgeschreven werken volgens verklaring van den Gemeente-Opzichter zijn voltooid aan de gemeente kosteloos en om niet over te dra-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 5