19 Augustus 1909. 6 gen de gedeelten van de perceelen Sectie A. Nos. 310, 316, 1716, 1717, 1715, 1592, 1593 en 1411, wel- ke tot straat zijn aangelegd, welke overdracht niet al- leen den ondergrond omvat maar ook de beharding, rioleering, beplanting en alle verdere werken en de bestaande brug over de Bleekersvaart c. dat de Woningvereeniging zich verbindt de stra- ten met verharde voetpaden, rioleering, putten, kolken en aansluitingen gedurende een jaar na de overdracht ten genoegen van Burgemeester en Wethouders te onderhouden en alsdan alles in goeden staat op te leveren, zullende zij eventueele gebreken voor hare rekening ten genoegen van Burgemeester en Wet- houders herstellen d. dat de Woningvereeniging bij niet nakoming van deze hare verplichting Burgemeester en Wethou- ders machtigt om het gebrekkige voor hare kosten van gemeentewege te herstellen e. dat de Woningvereeniging bij de overdracht aan de'gemeente zal betalen een bedrag van tl. 0.25 per M2. overgenomen rijweg en van Fl. 0.10 per M2. overgenomen verhard voetpad ter tegemoet koming in de eerste kosten van onderhoud; f. dat de Woningvereeniging alle kosten op de overdracht valiende voor hare rekening neemt. Zullende van dit besluit aan het Bestuur voornoemd afschrift worden gezonden onder bijvoeging van een gewaarmerkt exemplaar der teekening van het stra- tenplan. Gedaan ter openbare vergadering van den 19 Augustus 1909. De Voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 6