Wijziging .,B0ÜW-en WoningYerordening". 19 Augustus 1909 De Raad der gemeente Heemstede: Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders Gelet op het advies der Gezondheidscommissie, zetel Bloemendaal, dd. 8 Augustus 1909, No. B2 426 D. 340; BESLUIT In de Bouw- en Woningverordening voor de ge- meente Heemstede, vastgesteld door den Raad dier Gemeente bij besluit van 27 April 1905, goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van 26 Juli 1905, No. 106, en afgekondigd den 8 Augustus 1905, welke Verordening is gewij- zigd bij Raadsbesluiten van 27 Juni 1907, en van 3 Juni 1909, goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Staten van Noordholland respectievelijk bij besluiten van 24 Juli 1907, No. 84, en 30 Juni 1909, No. 104, en afgekondigd respectievelijk den 5 Augustus 1907 en den 13 Ju&i 1909 de navolgende wijziging aan te brengen De derde alinea van art. 30 wordt gelezen als volgt: Is het middel van watervoorziening buiten de wo- ning of woningen aangebracht, dan mag het niet verder dan 15 Meter van elke woning verwijderd zijn; van deze bepaling kan door Burgemeester en Wethouders ont- heffing worden verleend onder door hen te stellen nadere eischen, welke ontheffing echter van rechts- wege vervallen zal zijn drie maanden na het tijdstip, waarop voor de woning of woningen, waarvoor zij verleend is, gelegenhekl bestaat, om zich aan eene centrale waterleiding aan te sluiten. Aldus gedaan ter openbare vergadering van den 19 Augustus 1909. De Voorzitter, De Secretaris,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 7