19 Augustus 1909. —10— thans schoolgaande kinderen met 12 ook de subsidie van f 260 met zal worden genoten, beantwoordt spreker, dat als, het eenmaal zoover is, dan misschien gemakkelijker eene combinatie zal kunnen gemaakt worden dan nu, daar dan twee Ieerjaren te zamen even 40 lee*lingen zouden tellen. Wat de kosten van het onderwijs betreft, deelt de Voor- zitter mede, dat de uitgaven wel meer dan f 7000 hebben bedragen. en wel over 1908 f 7139, doch dat daartegen- over staat de rijkssubsidie van f4063, zoodat de kosten voor de gemeente slechts ruim f3000 worden, waar dan nog afgaat het schoolgeld van ruim f 400. Het wordt dus eene mtgaaf van f2600, welke voor eene niet noodlijden- de gemeente als Heemstede zeker niet hoog is, ja, naar sprekers meening, zal het bij eene gemeente van 7000 zielen een unicum zijn. De heer Van Houten merkt tegenover den heer Honig op, dat bij voorziening in eene vacature altijd het advies van den Schoolopziener en het Hoofd der school wordt gevraagd en dat het niet in het reine zou zijn, als dit niet geschiedde, het vragen van advies sluit echter niet in zich dat men dan verplicht is dit op te ,]L' Nog wenscht spreker hieraan toe te voegen, dat hij wel gezegd heeft, dat de uitgaven voor de gemeente f7000 bedragen, maar tevens dat de subsidie, die de gemeente terug ontvangt, tusschen de f2000 en fSOOO is. ,j „De heer Van den Berg vraagt, 0f het niet mogelijkzou cLy zijn eene assistente te benoemen, als het aantal kinderen t-JL nog meer vermindert, zou men anders van de benoeming M* sP'il hebben. Als de Voorzitter hierop antwoordt dat voor eene tijde- U"1n hnn ;iin ''""r-tr-l kwam „m Hn 9H„ -jdo 1:ln-„ ■on|i to pphnten, daaraan nnk mnetpn \;nir|ann <v0rtjcn 0-^L. 'hs'u&'C

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 10