19 Augustus 1909. -15— Wethouders voorstellen aan adressant mede te dee- len, dat de Raad niet verplicht is verantwoording te geven van hetgeen een der leden in zijn midden ge- zegd heeft. Zonder discussie wordt dit voorstel met algemeene stemmen aangenomen. Vaststelling De Voorzitter herinnert er aan, dat het adres, d.d bouwplan Jui 1909, van het Bestuur der Woningvereeniging der Berkenrode in de op dien dag gehouden Raadsverga- oningver dering jn handen van Burgemeester en Wethouders eeniging Qm ac|vjes js gesteld. BerkenrodeJ Spreker zegt, dat, zooals aan den Raad bekend is, in dat adres werd verzocht: lo om het bijgevoegde straten- plan goed te keuren, 2o om de straten en de brug over de Bleekersvaart over te nemen en bovendien 3o om een voorschot te verleenen, en nu deelt hij, wat dit laatste punt betreft, mede, dat Burgemeester en Wethouders daarover thans nog geen praeadvies uitbrengen, maar dat zij reeds gevraagd hebben aan den heer Minister van Binnenlandsche Zaken, of het Rijk bereid zou zijn aan de gemeente eventueel een voor- schot tot gelijk bedrag te verleenen. De twee eerst- genoemde punten kunnen echter behandeld worden en Burgemeester en Wethouders stellen daarom voor het volgende besluit te nemen: Bouwplan der Woningvereeniging Berkenrode te Heemstede. De Raad enz.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 15