Openbare Ver<raderin<r Raad der Geraeente Heerasterie, 19 Augustus 1909 op Donderdag, den 19 Augustus 1909, des avonds om half acht uur= Tegenwoordig de HeerenMr D. E. VAN LennëP, Burgemeester. A. van DER Weiden en J. H. M. van Houten. Wethouders. A. Honig, A. H. van WlCKEVOORT Crommelin, H. H. Höcker. Q. van den Berg, W. C. van Meeuwen, C. VAN DER Eijken. Beelen en Dr. E. A. M. Droog, Raadsleden en A. A. Swolfs. Secretaris. Afwezig met schriftelijke kennisgeving wegens verhin- dering de heer .1. Q. JANSEN HENDRIKS. De Voorzitter opent de vergadering, waarna de heer J. C. van der Ei.iken door het lot wordt aangewezen om het eerst zijne stem uit te brengen. Notulen. [)e gedrukte notulen van het verhandelde in de vo- 11 rige vergadering worden hierna zonder voorlezing Aanwijzing met algemeene stemmen ongewijzigd vastgesteld. van Mej. De Voorzitter stelt dan aan de orde het voorstel E. M H van Burgemeester en Wethouders om Mej. E. M. H. Duijns voor Duijns aan te wijzen voor het gevei van herhalings- het geven onderwijs aan meisjes aan de openbare Iagere school van dezer gemeente. herhalings- Spreker kan mededeelen, dat zoowel het Hoofd onderwijs dier school als de heer Arrondissements-Schoolop- aan ziener omtrent dit voorstel gunstig adviseeren en be- meisjes. noemt dan tot stemopnemers de heeren van Meeu- VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1