19 Augustus 1909. —22— t°e dat de huishuren dan te hoog zouden moeten worden, en de heer Honig spreekt als zijn meening uit, dat het door al die voorschriften te duur zou ge- maakt worden. Het ontwerp-Raadsbesluit „Bouwplan der Woning- vereeniging Berkenrode te Heemstede" wordt hierna met algemeene stemmen vastgesteld met de wijziging dat aan de eerste alinea van voorwaarde 9 zijn toe- gevoegd de woorden „ter beoordeeling van Burge- meester en Wethouders. VI De Voorzitter stelt nu aan de orde de voorloopige oorloopi- vaststelling der gemeente- rekening over 1908 en ge vaststel- deelt mede, dat volgens de notulen der vorige verga- ling der dering het batig saldo bedroeg f419629= doch dat gemeente- sedert bleek, dat nog eene ontvangst over 1908, wel- rekening ke laat was ontvangen, op 1909 was geboekt, zoodat over 1908. het batig saldo is geworden f 4297.17. Spreker geeft vervolgens het woord aan de Finan- cieele Commissie, waarop de heer Honig namens die Commissie rapporteert, dat deze de rekening met bijbe- hoorende bescheiden heeft nagezien en alles in orde heeft bevonden, zoodat zij adviseert de rekening van ontvangsten en uitgaven der gemeente over 1908 voorloopig vast te stellen bedragende in ontvangsten f 205728.40% in uitgaven f 201431.231y en derhalve sluitende met een batig saldo van f 4297.17. De Raad besiuit hiertoe met algemeene stemmen, behalve de beide Wethouders, die zich van mede- stemmen onthielden. De Voorzitter vraagt dan het rapport der Finan- cieele Commissie over de rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1908.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 22