VERORDENING ter reyeling van het verkeer op tle wegen in de Ge- meente HEEMSTEDE, in ver- hand met het gehrnik van motorrij- tuigen en rijwielen. Motor^ en Rijwielverordening. De Raad der Gemeente Heemstede Gelet op de artikelen 7 en 8 der Motor- en Rijwiel- wet en op artikel 185 der Gemeentewet BESLUIT: Vast te stellen de volgende Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan lo. Onder motorrijtuigen alle rij-of voertuigen, bestemd om uitsluitend of mede door eene mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig, anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen 2o. onder wegen alle voor het openbaar verkeer open- staande rijwegen; de daartoe behoorende voetpaden en ber- men of zijkanten maken deel van den rijweg uit; 3o. onder bestuurder van een motorrijtuig hij, die het rij- tuig bestuurt of onder zijn onmiddellijk toezicht doet bestu- ren. Art. 2. De bebouwde kommen der gemeente zijn: de Hout, het Dorp en de Glip, zooals die door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij hun besluit van 80 September 1903, Noz^ 113, zijn aangewezen ingevolge artikel 1 van het Regle- ment op de wegen in Noordholland en waarvan de gren- ^2^^/ zen zijn aangegeven door ijzeren borden, bevestigd aan ij- zeren staven. waarop de woorden: y zeren staven, waarop de woorden; „Kom der gemeente Heemstede ingevolge het Reglement op de Wegen in Noordholland".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1