Openbare Vergadering Raad dsr Gemeeate Heenstede. 26 October 1909. op Dinsdag, den 26 October 1909, des avonds om half acht uur. Notulen. 1 Verdieping van de Qlipper vaart. Tegenwoordig de Heeren: Mr. D. E. van Lennep, Burgemeester, A. VAN DER Weiden en J. H. M. VAN' Houten, Wethouders, A. HONIG, A. H. VAN WiCKEVOORT Crommelin, H. H. Höcker, Q. van den Berg, J. Preijde Gz., W. C. van Meeuwen, J. C. van der Eijken, J. Beelen, Dr. E. A. M. DROOG, Raadsleden, en A. A. Swolfs, Se- cretaris. De heer H. H. Höcker wordt door het iot aangewe- zen om het eerst te stemmen. De notulen van het verhandeide in de vorige ver- gadering worden, nadat daarin op voorstel van den Voorzitter een viertal drukfouten zijn verbeterd, zon- der voorlezing vastgesteld. De Voorzitter stelt dan aan de orde de verdieping van de Glippervaart en leest in verband daarmede voor het volgende advies van Burgemeester en Wet- houders Aan den Raad der gemeente Heemstede; Blijkens volgnummer 67 van de Memorie van Toe- lichting behoorende bij de gemeente-begrooting voor 1909 zou in den loop van dit jaar geschieden de ver- VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1