Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemstede, op Dinsdag, den 30 November 1909, des avonds om half acht uur. Tegenwoordig de HeerenMr. D. E,. VAN LENNEP, Burgemeester, A. van der Weiden en J. H. M. VAN HOUTEN. Wethouders, A. HONIG, H. H. HöCKER, Q. VAN den Berq, J. Preijde Qz„ W. C. van Meeuwen, J. C. van der Eijken, J. Bbelen, en Dr. E. A. M. Droog, Raads- leden, en A. A. Swolfs. Secretaris. Afwezig wegens verblijf in de Vereenigde Staten van Noord- Amerika de heer A. H. VAN Wickevoort Crommelin. Herbenoe V°orz'tter opent de Vergadering, waarop de Secretaris voorleest een brief van den heer Commis- van den sar's Kon'ngin 'n deze provincie, dd 12 Novem- o ber 1909, houdende mededeeling, dat bii Koninkliik Burgemees - L Besluit van 2 November 1909, No. 18, de heer Mr. D. ter. E. Van Lennep is benoemd tot Burgemeester dezer ge- meente met ingang van 23 November j.l. en dat de benoemde de vereischte eeden heeft afgelegd. De heer Van der Weiden, oudste Wethouder, ver- krijgt dan het woord en houdt de volgende rede Edelachtbare Heer, Het is ons allen hoogst aangenaam geweest een dezer dagen te vernemen, dat het H. M. onze geëer- biedigde Koningin heeft behaagd U als Burgemeester VAN DEN ming

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1