Verhuring van het Postkantoor. ffl 30 December 1909. De Raad der Gemeente Heemstede; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders; Gelet op de artt. 138 en 194e der Gemeentewet; BESLUIT Burgemeester en Wethouders te machtigen om de volgende overeenkomst aan te gaan De ondergeteekenden 1°. De Inspecteur der Posterijen en Telegrafie te Amsterdam behoudens bekrachtiging door den Mi- nister van Waterstaat, handelende voor den Staat der Nederlanden, ter eene zijde; 2°. Burgemeester der gemeente Heemstede, vertegenwoordigende het Coliege van Bur- gemeester en Wethouders, hetwelk handelt ter uit- voering van het besluit van den gemeenteraad van den 30 December 1909 goedgekeurd bij beschikking van Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland van den No. met mede-onder- teekening van secretaris van genoemde gemeente, ter andere zijde; zijn overeengekomen als volgt De gemeente Heemstede verhuurt aan het Rijk, dat in huur aanneemt, een huis en erve te Heemstede, bij het kadaster bekend gemeente Heemstede sectie B No. 1821, ter grootte van 415 centiaren voor een tijd ingaande den 1 Januari 1910 en eindigende den 31 December 1911 tegen een jaarlijkschen huur- prijs van zeven honderd vijf en twintig gulden met bepaling, dat de huur zal worden geacht telkens met één jaar te zijn verlengd, indien ze niet door het Rijk één jaar voor het einde van den loopenden huur- fermijn schriftelijk wordt opgezegd. De Gemeente heeft de bevoegdheid de huur te doen eindigen tegen 31 December van elk jaar, voor het eerst tegen 31 December 1912, mits telkens twee jaren te voren schriftelijk opzegging worde gedaan. De huur en verhuur is voorts aangegaan onder de volgende voorwaarden en bedingen 1/1 f H f f - J

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1