Openbare Yergadering Raad der Gemeente Heemstede, 30 December 1909. op Donderdag den 30 December 1909, des avonds om half acht uur. Tegenwoordig de HeerenMr. D. E. VAN Lennep, Burgemeester, A. VAN DER Weiden en J. H. M. VAN Houten. Wethouders, A. Honig, A. H. VAN WiCKEVOORT Crommelin, H. H. Höcker, Q. van den Bhrg, J. Preijde GZ. W. C. van Meeuwen, J. C. van der Eijken. .1. Beelen. Dr. E. A. M. Droog, Raadsleden, en A. A. SwOLFS. Secre- tar.'s. 1 De Voorzitter opent de Vergadering. Notulen. De heer Preijde wordt door het lot aangewezen om het eerst zijne stem uit te brengen. De Voorzitter stelt aan de orde de vaststelling der notulen en vraagt, of er nog Heeren zijn die iets heb- ben aan te merken, waarop de heer Van Meeuwen op den derden regel van pagina 29 achter, „f600ú" het woord „meer" wenscht ingevoegd te zien. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1909 | | pagina 1