Openbare Vergadering- Haad der Gemeente Heemstede, 10 Augustus 1914. i op Maandag 10 Aug. 1914, des avonds om acht uur. Tegenwoordig zijn de HeerenJhr. Mr. D. E. van Lennep, Burgemeester, J. H. M. van Houten, en H. J. M. Peeperkorn, Wethouders, A. Honig, Dr E. A. M. Droog, L. DE WlLDE. J. VAN DER PLAS, C. ÎROMP, MR. P. Q. VAN Tienhovén, J. Preijde Gzn W. C. VAN Meeuwen en J. C. van DER Euken Raadsleden. Secretaris: de heer A. A. Swolfs. Afwezig de heeren H. H Höcker en H. A Waller. De Voorzitter opent de vergadering en zegt daarbij het volgende Mijne Heeren Met mij zijn nu zeker allen. die hier ter vergadering Opening aanwezig zijn, onder den indruk van de vreeselijke der dingen die om ons heen gebeuren. Ik acht het ook versadering overbodig daarvan veel te zeggen. Dit alleen wil ik er van zeggen, dat ik vurig hoop en bid, dat deze noodlottige en onzinnige krijg spoedig mag zijn ge- eindigd en ons dierbaar vaderland bewaard mag blij- ven van de ellende van den oorlog. Mocht onverhoopt ons vaderland daarin toch worden betrokken, dan ver- trouw ik er op, dat ieder Nederlander zijn plicht zal vervullen zooals nu reeds ieder zijn plicht doet. De vergadering geeft door applaus te kennen in te stemmen met deze woorden van den Voorzitter. De heer Waller heeft bericht gezonden van zijne Notulen. verhindering om deze vergadering bij te wonen. De heer J. C. van der Eijken wordt door het lot aangewezen het eerst zijn stem uit te brengen. uemeente- notulen der vorige vergadering worden zonder rekening voorlezing onveranderd vastgesteld en goedgekenrd. 1913. I. Aanbieding der rekeningen van de Gemeente, VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1914 | | pagina 1