10 Augustus 1914. 2 Rekening Gasfabriek en Water- leiding 1913. Kasgeld- ieenidg. van het Gemeente Gasbedrijf, van de Gemeente Duin- waterleiding en van het Burgerlijk Armbestuur, alle over 1913. De Voorzitter deelt mede, dat de gemeenterekening sluit met een batig saldo in totaal van f 50907.54. waarvan f 25384,24i wegens buitengewone ontvangsten en uitgaven, zoodat een gewoon saldo bliift van f 25523,29 4. J Deze rekening zal ter visie worden gelegd en in handen gesteld van de Financieele Commissie om advies. De Voorzitter zegt vervolgens dat de rekening van het Burgerlijk Armbestuur sluit met een batig saldo van f 21,— s Deze rekening zal worden gesteld in handen van de Financieele Commissie om advies Verder deelt de Voorzitter mede, dat uit de reke- ning der Gasfabriek blijkt, dat over 1913 is gemaakt een winst van f 23918,62* en uit de rekening der Duinwaterleiding, dat over 1913 is gemaakt een winst van f 3020,74* Ook deze stukken zullen worden gesteld in handen der Financieele Commissie om adv es. II. Vaststelling besluit kasgeldleening Het volgende voorstel daarvoor is' gedaan door Burgemeester en Wethouders Aan den Raad der gemeente Heemstede. Het naar aanleiding van dit voorstel te nemen ont- werp besluit luidt als volgt Kasgetdleening. I)e Raad der gemeente Heemstede Gezien enz. In de openbare vergadering enz. De Vcorzitter deelt mede, dat dif onderwerp de voornaamste reden is, waarom deze vergadering is belegd. De Financieele Commissie gaat accoord met dit ontwerp besluit en beveelt aan te trachten, zoo goed- koop mogelijk het benoodigde geld te krijgen. De heer Honig vraagt' of dit voor langen tijd is, dan wel of deze leening in dit jaar afloopt. De Voorzitter deelt mede, dat hij nu onmogelijk kan zeggen, wanneer definitief geld kan worden geleend. Het zou in ieder geval nu onverstandig zijn eene b v. in dertig jaar af te lossen leening aan te gaan. H'j acht het verstandiger, nu tijdelijk hoogere rente te betalen om later, wanneer de toestanden verbeteren, eene definitieve leening aan te gaan. Met het sluiten' eener defin/tieve leening hebben Burgemeester en f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1914 | | pagina 2