10 Augustus 1914. 4 IV. Aanbeste- ding van drukwerk. V. Voorschot G. Bouman VI. Ingekomen stukken Politiever- ordening. Af- en overschrij- ving dienst 1913. Koskoek perceel Bronsteew. Tweede Suppletoire Begrooting van de Inkomsten en Uitgaven der gemeente Ueemstede voor den dienst 1914 enz. IV. Adres van de afdeeling Haarlem van den Al- gemeenen Nederlandschen Typografenbond met ver- zoek opneming bepalingen bij aanbesteding van ge- meente-drukwerk met voorstel van Burgemeester en Wethouders luidende als volgt Aanbesteding van Drukwerk. Aan den Raad der gemeente Heemstede Door het Bestuur enz. Overeenkomstig dit voorste! wordt zonder hoofde- lijke stemming besloten aan het Afdeelingsbestuur van genoemden bond mededeeling te zenden, dat het drukwerk voor deze gemeente niet wordt aanbesteed. V. Voorstel tot het verleenen van voorschot aan °ud gemeenteambtenaren op hun nog niet afgekomen pensioen. De Voorzitter deelt mede. dat door den oud-ge- meentebode G. Bouman een voorschot uit de gemeen- tekas is gevraagd van f 100per 3 maanden, aange- zien zijn pensioen nog niet is afgekorren Burgemeester en Wethouders achten dit verzoek billijk, omdat het Rijk met het pensioen nog niet klaar schijnt te zijn. Algemeen kan de vergadering er zich mede veree- nigeri, dat aan Bouman voornoemd f 100— per 3 maan- den voorschot uit de gemeentekas wordt verleend, gedurende den tijd dat zijn pensioen niet is afgekomen! VI Ingekomen stukken en mededeelingen. a Brief van Gedeputeerde Staten van Noordholland, dd. 8 J-uli II., waarbij ontvangst bericht wordt gezon-' den van de Verordening tot aanvulling der Algemeene Politie Verordening vastgesteld in de raadsvergadering van 30 Juni 1914. b Als voren, dd. 15 Juli II. waarbij het raadsbesluit van 30 Juni 1914 tot af- en overschrijving op den dienst 1913 goedgekeurd wordt teruggezonden. c. Verzoek van C. J Rose, dd. 24 Juli j.l. tot het laten bestaan van een koekoek aan het perceel No. 4. De Voorzitter deelt mede, dat deze koekoek reeds is weggeruimd, omdat tot het maken geene vergun- ning werd verleend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1914 | | pagina 4