10 Augustus 1914. o Bii de verordening van 7 Mei 1907 heeît de Raad Burgerr.eester en Wethouders machtiging gegeven tot het verleenen van vergunning voor dergelijke vzerken, waarom de Voorzitter voorstelt dit adres te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ter afdoenmg. De heer Honig vraagt of dit het bewuste huis îs, w?arover hij in eene vroegere vergadering heeft ge- sproken Nadat de Voorzitter hierop bevest.gend heeft eeantwoord, wordt zonder hoofdelijke stemm.ng over- eenkomstig zijn voorstel besloten het adres te stellen in handen van Burgemeester en Wethouders ter at- doening. d Adres dd. 28 Juli 1914 van 2 onderwijzeressen aan laarwedde de O. L. School, om verhooging van jaarwedde in verhooszing verband, dat aan de R K. Jongensschoo eene hoogere verhoog.ng f jg vastgeste|d en bij de vaststell.ng van hunne onderw. ja*rwedde indertijd met die regeling is reken.ng ge- h°U(len. Besloten wordt dit adres te stellen în handen van Burgemeester en Wethouders cm advies. Rondvraag. De j,eer Tromp zegt naar aanleiding van de treurige tijden, het hem bevreemdt, dat geen regeling is voor- geste'ld nu zooveel kostwinners ter verdedig.ng van het land zijn opgeroepen. Zeker had hij verwacht h.er- over vanavond iets te vernemen, daar versch.l emde gemeenten hiervoor een bedrag hebben beschixbaar gesteld. De Voorzitter antwoordt dat eene dergelijke regel.ng niet nooaig is, daar de wet daarin voorziet. In gewone tijden wordt het bedrag der uitkeering door den M.nis- ter van Oorlog of Marine vastgesteld in deze bu.ten- gewone omstandigheden evenwel bepaait de Burge- meester de toe te kennen vergoedingen en worden deze bij voorschot uit de gemeentekas betaald. Sp.el.er vervo'gt, dat door hem naar zijne meening van deze bevoegdheid in ruime mate is gebruik ge- maakt. Bovendien is op sprekers initiatief opgencht een Commissie tot steun. Deze commissie stelt zich ten doel, overal waar in de gemeente hulp moet wor- den verleend, steun te verleenen. Er is volgens spre- ker nog geen reden voor extra uitgaven uit de ge- meentekas. De werkloosheid is in deze gemeente nog met van grooten omvang, de Commissie van Steun tracht voor de werkeloozen weer werk te vinden door het in over- leg treden met werkgevers hier en elders.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1914 | | pagina 5