Âanbeveling Âmbtenaren van den Burgerlijken Stand 26 November 1914. Burgemeester en Wethouders der gemeente Heemstede Overwegende, dat op 1 Januari a. s moet worden voorzien in de vacature ontstaan door het aan den heer J. H. Snijder verleende eervol ontslag als Amb- tenaar van den Burgerlijken Stand dezer gemeente Overwegende, dat het wenschelijk wordt geacht in de plaats hiervan over te gaan tot de benoeming van een drietal Ambtenaren van den Burgerlijken Stand, waarvoor de aangewezen personen zijn de overige Ambtenaren ter Secretarie Gelet op artikel 149, alinea 8 der Gemeentewet Bevelen voor de benoeming van drie Ambtenaren van den Burgerlijken Stand aan de heeren Eerste benoeming N. Vos, Commies Redacteur ter Secretarie. Tweede benoeming E. Vedder, Adjunct Commies ter Secretarie. Derde benoemingF. N. G. J. van Bemmel, Adjunct- Commies ter Secretarie. Heemstede, 17 November 1914 Burgemeester en Wethouders van Heemstede D. E. VAN LENNEP. De Secretaris, A. A. SWOLFS. Behoort bij de notulen der Openbare Raadsverga- dering van den 26 November 1914. De Voorzitter, De Secretaris

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1914 | | pagina 1