KLAPPER op dö Notulen van het verhandelde in de Openbare Vergaderingen van den Raad der Gemeente Heemstede, gedurende het jaar 1916. Aanbesteding. AANPLAKBORDEN. Af- en Overschrijving. Ambtenaren ter Secretarie. Arbeidstijd (maximum) ARMWEZEN. Asch en Vuilnis. Assistent Gem. Opzichter. BEDRIJFSVERORDENING. Bedrijven. Zie Betrekking hebbende onderwerpen. Zie Begrooting gemeente. Zie Gemeentebestuur. Zie Gemeentewerken. Zie ook Steuncomité. Benoeming C. W. Jansen Hendriks lid Bur. Arm. le suppletoire begrooting B. A. 1916. Rede nagedachtenis C. v d Weiden als Voorz. B.A. Benoeming Voorzitter en lid B. A. Aanneming benoeming C. W. Jansen Hendriks als Voorzitter B. A. Rede nagedachtenis W. A. van Amstel ais Sec.-Ontv B. A. Benoeming J. C. van der Weiden Sec.-Ontv. B. A. Rekening B. A. over 1915, Benoeming D. F. de Wilde lid B. A. Begrooting B. A. voor 191/. Benoeming Gem. Artsen en Vroedvrouw. Zie Wegen en Voetpaden. Zie Bouwpolitie. Verordening Ambtenaren en beambten der bedrijven. Zie ook Comptabiliteit, Gasfabriek. Eervol ontslag G. F. H. Houben als Dir. Gem. Bedr Benoeming Jhr. J. P. W. van Doorn als Voorzitter Commissie Gemeente-Bedrijven. Benoeming C. L. Philips als Directeur Gem. Bedr. Verordening ambtenaar der bedrijven. Benoeming twee leden Com. voor de Gem. Bedr. Borgtocht Directeur Jaarwedde 25 April bl. 2. 25 April 2. 7 Juni 1. 7 Juni 2. 7 Juni 9. 3 Aug. 21. 3 Aug. 1. 3 Aug. 3. 3 Aug. 21. 3 Aug. 6. 14 Sept. 14 Sept. 14. 5 Oct. 14. 7 Dec. 22. 7 Dec. 20. 7 Dec. 10. 14 Sept. 4. 14 Sept. 14. 15 Nov. 4. 7 Dec. 10. 7 Dec. 19. 7 Dec. 45. 14 Sept. 14. i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1