BEBOUWING YAN VOOR WEG BESTEMBEN GROND. 1 Maart 1916. De Raad der Gemeente Heemstede Gezien het verzoek van E. M. J. M. Erens, kweeker te Heemstede, waarbij vergunning wordt ver- zocht tot het bouwen van een kweekkas op het aan hem in eigendom toebehoorend perceel grond kada- straal bekend gemeente Heemstede, Sectie A. No. 2013, waardoor zou worden ingenomen eene ruimte thans bestemd voor weg blijkens het Uitbreidingsplan; Gelet op het advies der Gezondheidscommissie gezeteld te Bloemendaal dd. 22 Februari 1916, no D 918; Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wet- houders BESLUIT Burgemeester en Wethouders dezer gemeente te machtigen vergunning te verleenen aan adressant tot het bouwen van eene of meerdere kweekkassen op dat gedeelte van het aan hem in eigendom toebehoo- rende perceel Sectie A, No. 2013, waardoor eene ruimte zal worden ingenomen bestemd voor den bij het uitbreidingsplan ontworpen weg No. 85, mits te- voren door hen met adressant bij notarieele akte eene overeenkomst is aangegaan met de volgende voor- waarden 1 o. dat zoodra door den Raad der Gemeente Hecmstede het besluit is genomen, om over het per- ceel kadastraal bekend Gemeente Heemstede, Sectie A. No. 2018, aan te leggen en voor het openbaar verkeer open te stellen den op het plan van uitbrei- ding geprojecteerden weg No. 85, adressant verplicht zal zijn de door of namens hem op gemeld perceel krachtens bedoelde vergunning gebouwde kweekkas of kweekkassen op zijne kosten weg te ruimen voor zoover die kweekkas of kweekkassen beslaat of be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1