Openbare Vergadering Iaad dgrÊeieenteüeemstede, 1 Maart 1916. Notulen. 1 Bebouwing grond voor weg fcestemd. II. Wijziging verordening jaarweduen poiitie. op WoensÄag 1 Maart 1916, des namiddags om kwart voor vier uren. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. Mr. D. E. van Lennep, Burgemeester, J. H. M. van Houten, Wethouder, A. Honiq, Dh. E. A. M. Droog, L. de Wilde, C. Tromp, J. Tates, H. A.Wallhr, J. van der Plas, Mr. P. G van Tienhoven, J. Preijde Gzn, H. H. Höcker en W. C. van Meeuwen, Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swoifs. Na opening der Vergadering deelt de Voorzitter mede, dat van den heer H. J M. Peeperkorn, Wethou- der, bericht is mgekomen, dat hij wegens ongesteld- heid verhinderd is de vergadering bij te wonen de Voorzitter hoopt. dat de ongesteidheid van den heer Peeperkorn niet van ernstigen aard is, en deze weer spoedig genezen zal zijn. De heer H. A. Waller wordt door het Iot aange- wezen, orn het eerst zijn stem uit te brengen. De notulen der vergadering van 29 December 1915 worden onder dankbetuiging aan den Secretaris voor de daaraan bestede goede zorgen, zonder voorlezing ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. I. Voorstel inzake bebouwing van voor weg ge- projecteerden grond. Het ontwerp-besluit luidt als volgt Bebouwing van voor weg bestemden grond. De Raad enz Zonder hoofdelijke stemming wordt dit besluit on- gewijzigd vastgesteld. II. Voorstel tot wijziging der Verordening regelen- de de samenstelling en de jaarwedden van het perso- neel der plaatselijke politie. Het voorstel daaromtrent van Burgemeester en Wet- houders luidt als volgt VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1