Openbare Vergadering Raad der Gemeente Heemsterie, 29 Maart 1916. 1. op Woensdag 29 Maart 1916, des namiddags om kwart voor vier uren. Tegenwoordig zijn de Heeren Jhr. Mr. D. E. VAN Lennep, Burgemeester, J. H. M. VAN HOUTEN, Wethouder, A. Honig, Dr. E. a. M. Droog, L. de Wilde, C. Tromp, J. Tates, H A.Waller, J. van der Plas, Mr. P. G. van Tihnhoven. J. Preijde Gzn, H. H. Höcker en W. C van Meeúvven. Raadsleden. Secretaris de heer A. A. Swolfs. 1 I. Na opening der vergadering wordt door den Hulde aan Voorzitter ter nagedachtenis aan den heer Herman de na"e Hendrik Beels, Ambachtsheer van Heemstede. de volgende rede gehouden dachtenis van den Ambachts- Ml1ne Heeren' heer H. H. Beels. Alvorens wij met onze werkzaamheden een aanvang nemen. wensch ik van deze plaats een woord van hulde te brengen aan de nagedachtenis van den Heer Herman Hendrik Beels, ambachtsheer van Heemstede, die op 15 Maart j.l in den leeftijd van 88 jaren te Haarlem is overleden. En als ik dat doe, dan is het niet, omdat ik daar- mede de positie van een ambachtsheer in het alge- meen als van groot belang zou willen doen voorko- men, want dat zou zijn een uiting van conventioneelen aard, misschien gangbaar voor vervlogen tijden, doch nu niet meer op haar plaats, rnaar omdat ik de'n per- soon wil eeren, die bij zijnen naam dien van Heem- stede voerde, en die zich daardoor en ook als gebo- ren Heemsteder verplicht gevoelde om de belangen van de gemeente te dienen. VAN DEN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1