PEKSOMN DIE VOOR EEN'E BENOEMING IN HET STEMBUREAU IN HET 1» EN IN HET 2« STEMDISTRICT IN AAN- MERKING KOMEN. 25 April 1916. De Raad der Gemeente Meemstede Gehoord een voorstel van Burgemeester en Wet- houders ter benoeming voor den tijd van twaalf maan den, van ingezetenen buiten zijn midden, ten einde daaruit eene keuze te doen voor leden en plaatsver- vangende leden van het stembureau in het Eerste en Tweede Stemdistrict, ingeval eene stemming of her- stemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor leden van de Provinciale Sta- ten of voor leden van den Gemeenteraad moet plaats hebben Gelet op de artt. 60 en 61 der Kieswet BESLUIT Te bepalen, dat gedurende een tijdvak van twaalf maanden ingaande op 15 Mei 1916 in aanmerking komen voor eene benoeming tot lid of plaatsvervan- gend lid van het stembureau voor de stemming of herstemming voor een lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, voor leden van de Provinciale Staten of voor leden van den Gemeenteraad, de navolgende ingezetenen tevens kiezers in deze gemeente

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1916 | | pagina 1